Algemene Voorwaarden Webshop

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Power Flow Yoga, gevestigd te De Lier.
Deze versie is geldig vanaf 2017.

Artikel 1 : Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.powerflowyoga.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van Power Flow Yoga, tenzij Power Flow Yoga zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze voorwaarden akkoord verklaart.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door Power Flow Yoga is geaccepteerd.

Artikel 2 : Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten
Alle offertes en aanbiedingen van Power Flow Yoga zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Power Flow Yoga kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Power Flow Yoga behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 : Betaling en levering
Voor alle bestellingen vragen wij een bijdrage in de verzendkosten, ook indien deze binnen Nederland geleverd worden.
Voor bezorging van pakket bestellingen binnen Nederland brengen wij een vaste bijdrage in de verzendkosten met track and trace van € 6,95 in rekening, ongeacht het aantal artikelen tot een gewicht van 10 kg. Vanaf 10 kg tot 20 kg rekenen wij een vaste bijdrage van € 7,95 in rekening.

Voor bezorging buiten Nederland doch binnen de EU zone 1 en EU zone 2 van vervoersbedrijf DPD hanteren wij de tarieven aangegeven op de site van vervoersbedrijf DPD. Zie https://www.pakkettenversturen.nl/Verzenden/Tarieven
Voor levering buiten de EU zone 1 van DPD, EU zone 2 DPD en Europa dient vooraf contact opgenomen te worden met Power Flow Yoga, zodat afspraken over bezorgkosten en levertijd gemaakt kunnen worden.

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betalingen geschieden door middel van direct online betalen door middel van iDeal, Mister Cash of Creditcard (Visa of Mastercard). Voor deze betalingen worden géén extra kosten berekend.
Zodra het verschuldigde bedrag door Power Flow Yoga ontvangen is, ontvang je binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.
Zodra het verschuldigde bedrag door Power Flow Yoga ontvangen is, verwerkt Power Flow Yoga bestelling en orderd deze bij de betreffende leverancier de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen 5 werkdagen naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres.
Indien een product niet meer leverbaar is, neemt Power Flow Yoga zo spoedig mogelijk contact op.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
De bestelling moet uiterlijk 45 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).
Stuur hiervoor een e-mail naar info@powerflowyoga.nl Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

Artikel 4 : Garantie en retournering
Power Flow Yoga garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties en doet er alles aan om een perfect product te leveren.
De klant dient onmiddellijk na levering te (doen) inspecteren of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
Mocht het bestelde artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, dan kan deze dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling via het retourformulier op de website in te vullen.
Power Flow Yoga zal een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan deze de bestelling, binnen 5 dagen na ontvangst, annuleren. Het aankoopbedrag zal binnen 30 werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan de klant worden teruggestort (via creditcardmaatschappij dan wel rechtstreeks).
Voor door Power Flow Yoga geleverde artikelen geldt een garantietermijn van 3 weken tenzij anders vermeld. Power Flow Yoga voert geen reparaties uit, zij heeft alleen een loketfunctie.
Deze garantie vervalt wanneer zelf getracht is het gebrek te herstellen, de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, bij val-, klem- en/of waterschade, gebarsten/gebroken displays en bij onrechtmatig gebruik.
Ga naar https://powerflowyoga.shipping-portal.com/returns/ om je retour aan te vragen zodat wij het kunnen verwerken.

Artikel 5 : Tevredenheidsgarantie en retournering
De klant mag zonder opgaaf van reden de overeenkomst binnen 24 uur na ontvangst van het betreffende product ontbinden door Power Flow Yoga een e-mailbericht te sturen via de e-mail naar info@powerflowyoga.nl.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, voorzien is van de originele onbeschadigde verpakking, labels, stickers, folie en niet gebruikt is. Bij voedingssupplementen zoals eiwitrepen of eiwitshakes wordt de retour alleen geaccepteerd als de verpakking ongeopend is.
De kosten voor retourzendingen komen altijd voor rekening van de klant. Power Flow Yoga zal binnen 30 werkdagen nadat een pakket in goede staat retour ontvangen is, het aankoopbedrag rechtstreeks op de bankrekening van de klant terugstorten dan wel de opdracht aan de creditcardmaatschappij verstrekken het bedrag bij te schrijven. In beide gevallen onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten en administratiekosten.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud
De producten die door Power Flow Yoga geleverd worden blijven eigendom van Power Flow Yoga totdat de klant alle verplichtingen uit de met Power Flow Yoga gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Power Flow Yoga en van het personeel en de producten van Power Flow Yoga voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Power Flow Yoga is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
Power Flow Yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van www.powerflowyoga.nl .
Iedere aansprakelijkheid van Power Flow Yoga jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Power Flow Yoga verschuldigd is.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Power Flow Yoga , dan wel tussen Power Flow Yoga en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Power Flow Yoga , is Power Flow Yoga niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Power Flow Yoga

Artikel 8 : Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Power Flow Yoga kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 9 : Privacy
Het privacybeleid van Power Flow Yoga staat op https://powerflowyoga.nl/avg-gdpr-wetgeving-persoonsgegevens/ neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Hierin zijn de nieuwe wetgeving GDPR / AVG opgenomen. U gaat akkoord met ons beleid indien u van onze diensten gebruik maakt.

Artikel 10 : Intellectuele eigendom
De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij Power Flow Yoga , haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
Het is de klant verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Power Flow Yoga , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
Je mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
Daarnaast mag je geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
Je mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 11 : Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Power Flow Yoga of overeenkomsten die met Power Flow Yoga gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 : Diversen
Power Flow Yoga is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53824199.
Op onze website vind je de adres, bank- en registratiegegevens van Power Flow.
Deze Algemene informatie van Power Flow zijn gedeponeerd in de Kamer van koophandel te Den Haag.

Power Flow Yoga | Diana Soijo
Leehove 89
2678 MB De Lier
06-21863997

  • IBAN NL92 ABNA 0561 5002 82
  • KvK 53824199
  • Btw NL145901063B01